Kansai University (Japan) Baseball Players

Note: Statistics are for MLB play. Appearance on this list means the player attended the school, not that they played on the school's baseball team.

All Pro Players in DB

All Pro Players in DB Table
Rk Name Born From To Drafted Primary Franchises
1Akira Hotta194119641966
2Seiji Isono191519381938
3Minoru Iwata198320062021
4Toshikazu Kanki192619511952
5Masafumi Kinoshita191919381946
6Masao Kitai191319361937
7Mitsuo Kitaura191419361943
8Nobusuke Kobayashi193119551955
9Shigeo Kojima191119361938
10Mitsuro Kondo193819601967
11Toshio Kurosawa191419361947
12Akira Kusaka192719511956
13Takao Misono191619361951
14Hiromoto Murase194119611964
15Minoru Murayama193619591972
16Miyoshi Nakagawa192019371941
17Etsuo Nakai194319631971
18Kinji Nakamura191219381942
19Katsumi Nakanishi193519561965
20Shojiro Namba193519581962
21Katsuhiro Nishikawa194419641973
22Masao Nishimura191219361950
23Yukio Nishimura191919371939
24Kazuyoshi Nishiyama193319561966
25Yasushi Ohashi191019421943
26Akira Okamoto197319972007
27Toshiyuki Okamoto191619391939
28Akira Okamura194319691969
29Hachiro Okano191619381939
30Takaaki Okumura192519501950
31Atsushi Otsu193219561961
32Yukio Saiga194419641967
33Masataka Shirataki194919721980
34Tsuruo Suzuki191519371939
35Narihide Tanaka191919391950
36Hajime Tomie194119641966
37Yasunao Tsujimoto193619621964
38Tsuneo Tsuri191719381940
39Toshiharu Ueda193719591961
40Hisataro Wada192119511951
41Takashi Yamaguchi195019751982
42Eiichiro Yamamoto190219361942
43Ikuo Yanagawa194119631967
44Makio Yano191519371937
45Yoshitsugu Yoshikawa191819381946
Collegiate Data (about) courtesy SABR's Collegiate Committee. They will welcome all corrections to their data.
Players are generally only included if they played on the college team.

Additional data on current and past college seasons can be found at Boyd's World.