Okayama Higashi Shogyo High School

From BR Bullpen
(Redirected from Okayama East High School)
Jump to: navigation, search

Noboru Akiyama, Kiyoshi Doi and Masaji Hiramatsu went here. The school won the 1965 spring Koshien behind Hiramatsu.